ပထမတန်း ( international preschool ကျောင်းသားများ အတွက် )

Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
10:55 – 11:35
– x –
– x –
– x –
– x –
– x –
11:35 – 12:15
– x –
– x –
– x –
– x –
– x –
12:40 – 1:20
– x –
– x –
– x –
– x –
– x –
1:40 – 2:20