ပထမတန်း ( international preschool ကျောင်းသားများ အတွက် )

Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
2:00 – 2:40

 

Time Saturday
09:15-9:55
9:55 – 10:05
Break
10:05- 10:45
10:45 -10:55
Break
10:55 – 11:35
11:35 – 11:45
Break
11:45 – 12:25